Jesteś tutaj: Start / Urząd / Uprawnienia

Uprawnienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zadania i organizację Inspekcji Handlowej, zasady postępowania organów Inspekcji oraz prawa i obowiązki pracowników Inspekcji reguluje  oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie:

  1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 496);
  2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1056);
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów. (Dz. U. z 2002 r. Nr 24, poz. 243);
  4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214);
  5. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 931);
  6. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 879).

Do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ww. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 

Zadania Inspekcji Handlowej wykonują:

  1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

         2. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

 W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Katarzyna Kielar

Artykuły

Procedura oceny towaru - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/515

30 kwietnia 2020

Najważniejsze informacje dot. procedury oceny towaru na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008

Czytaj więcej o: Procedura oceny towaru - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/515

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Data utworzenia:2015-09-09
Data publikacji:2015-09-09
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Kielar
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielar
Liczba odwiedzin:6097