Nagrywanie rozmów telefonicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla nagrywania rozmów telefonicznych

 

1. Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w  Katowicach, z siedzibą przy ul. Brata Alberta 4,  40-951 Katowice (nr tel. 32 35 68 100, e-mail sekretariat@katowice.wiih.gov.pl),  zwany dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl, nr telefonu: (32) 35-68-100 wew. 120; adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Katowicach 40-951 Katowice, ul. Brata Alberta 4.

3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. 

4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.

5. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

6. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Monika Wojtynek-Kordys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Data utworzenia:2018-09-04
Data publikacji:2018-09-04
Osoba sporządzająca dokument:Monika Wojtynek-Kordys
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielar
Liczba odwiedzin:1229