Inspektor Ochrony Danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach jest:

mgr Monika Wojtynek-Kordys

kontakt:

ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice
tel. (32) 356 81 00 wew. 120
e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – RODO – informujemy, co następuje:

Tożsamość Administratora

Administratorem jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

 Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl, nr telefonu: (32) 35-68-100 wew. 120; adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach 40-951 Katowice, ul. Brata Alberta 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s.1), gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Odbiorcy przetwarzanych danych osobowych i profilowanie

Dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Handlowej i przepisów szczególnych oraz innym podmiotom, w tym organom państwa zgodnie z ich właściwością, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dostęp do danych osobowych                                                                   

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Katarzyna Kielar

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Data utworzenia:2018-04-19
Data publikacji:2018-04-19
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Kielar
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielar
Liczba odwiedzin:2200