Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Spory konsumenckie

 Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z roszczeniem konsumenta i odmawia uznania reklamacji, a konsument nie chce przenosić tego sporu na drogę sądową, może skorzystać z innych sposobów wyjścia z konfliktu.

Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) ― np. mediator, koncyliator albo arbiter ― pośredniczy wówczas w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem i:

 Sposoby te znane są również jako metody ADR. Skrót ten pochodzi od angielskiego sformułowania Alternative Dispute Resolution i oznacza alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów. W porównaniu z nim są zwykle tańsze, szybsze i prostsze.

 

Rysunek 1. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich

 

 

 10 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

 Inspekcja Handlowa jest jedną z instytucji uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania w celu pozasądowego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzi postępowania w sprawach dotyczących sprzedaży konsumenckiej, turystyki, usług deweloperskich, remontowo-budowlanych, edukacji, przewozu towarów.

 Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego wszczyna się na wniosek złożony do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Wniosek może złożyć zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

 Korzyści dla konsumenta i przedsiębiorcy to:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-10
Data publikacji:2017-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6542